is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine dichterlyke handschriften. Eerste(-twintigste) schakeering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE STERKSTE,

Gy toonde, dat een menschlyk hart

Door u in 't Iyf gedragen werdt,

Gevoelig voor de aantreklykhcên

Die meer dan Halen boeien fmeên,

En dubbel waard dat aan uw graf

De fchoonfte Maagd een kusjen gaf:

Geen waarheid, vorst, noch goud, noch wyn,

Een Meisjen zal de fterkfte zyn!

Ga, zoek, doorfnuifel vry heel de aard*

Of iets in kracht heur evenaart ?

Zy temt de waarheid door haar oog:

Zy fpant de pylen op den boog:

Zy doet het anders dood metaal

Al vleiend kruipen als een aal,

En wandlen, of het leven had,

Van huis tot huis, van ftad tot ftnd:

Edn lonkje, en 't vreeslyk moordgeweer

Zinkt uit de hand der helden neêr.

Zy was 't, die d'arm, die monstren dwong,

De fchrikkelyke kuods ontwrong:

Haar hand zet vorsten 't bloed in vuur,

En zwaait den ftaf van 't ryksbeftuur:

Zy