Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B U R G E R-R ECHT.

1499. De behoude Poorters, moeten Eedt doen oft bly ven. anders verftceken van hun Poorters privilegiën.

* Ware 't fake; dat eenigh van onfen Poorters fyn goedt benomen werde, buyten ons liefs geduchts Heeren lande, of daar hem fyn goedt worde' af genomen , met ongelyken rechte, oft fonder reden, of fonder befcheyt, dat foude hy der Gerechte van der Stadt klagen, en foo foude 't Gerechte dan fchry ven, daar dien Poorters dat ongelyk gefchiedt waar. En bevonden fy 't dan als de antwoorde weder quame, dat hy te rechte geklaget hadde, en quamcn des Heeren luyden , daar men onfe Poorteren aldus misdede, gelyk voorfz. is, of haar goedt binnen onfe Vryhcde, daar foude onfe Poorter, die de fchade geleden hadde, fyne fchade aan verhalen, tot 's Gerechts feggen.

1492. De Poorters buyten 'sLandts , om der Princen fchulden, ofte des Landts fchulden, oft andere faken van gelyken, gcarrcftecrt wordende, moetenten verfoeke van de gearrefteerde Poorteren, oft in hare abfentie ten verfoeke van hare Vrinden, tot koften van de Stadt wederom gevryt werden.

f Een yegelyk Poorter die geboden werdt van der Stede wegen, niet te varen daar een Bur^ermeefter, en andere van de Gerechte met de Baniere of met de Wimpel vooorvaart, dat hy op fyn Lyf en Goedt medevaren fal, en doen als hem by den Gerechte bevolen fal worden: |de wederhoorige verbeurt eiken daeh vvf pondt Hollandts. J

Aan Mee/ters fTolle-weers , het Poorterfchap gefchonken.

1614. ~P|En 270-aober heeft de Heer >nw Witfen, \_J Ravdt en oudt Scheepen deler Stede, gerapportee.it , dat de-Heer oudt Burgermeefter Frans Hendnkjz. Oetgens, en Hy, volgens hun Luyderlaft, met B 5 eeni*pa£E.2Ï3. b. tp.a84.a.b. \ Handtv.p. 168.

Sluiten