Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B U. R G E R-R ECHT. 33

ofte Conchergie aan den Debiteur ofte t'fyner Woonftede, laten Acte van de felve Sommatie en Renovatie, en daar van aan Schepenen op d'Executie doen blyken; op peene, dat anderfints d'Executie fal werden gefurcheert, en den Imperaiit geordonneert de novo Sommatie en Renovatie te doen.

Van Paal-geldt, en Zee-tonnen.

1452. ~TyiiUip<>*iHartogevan Bourgon]e, Grave van HolJ7 landt, 'heeft aan deStadt Amfterdam vergunt, dat van de Schepen Texel, 't Vlie, &c. Inkomende mogen nemen Paal-gelt; te weten van elk Lalt een goede Vlaamfche Groote.

1527. f Burgermeefteren, Schepenen en Rade der Stadt Campen: zyn met de Burgermeefteren, Schepenen en Raden dér Stadt Amftelredamme veraccordeert, dat de Stadt Amfterdamme van nu voort aan, als haer eygen de Zee-tonnen in 't Vlie, Mars-diep, en andere Diepten en Zee-gaten leggende, met hareGereetfchap, ten eeuwigen dage fullen hebben, genieten, en behouden, die leggen en doen leggen by dengenen die't haar believen fal, fonder eenigh weder feggen van ons, oft onfe nakoomelingen: overmits dat de felve Stede van Amftelredamme ons tot behoef en in de name der voorfz. Stadt van Campen, van de voorfz. onfe Zee-tonnen, met hare Gereedtfcbap, mitsgaders ook van alle 't Recht, toefeggen en actie wy tot de felve Zee-tonnen te leggen gehadt mogen hebben, al voldaan, wel en deughdelyk betaalt en vernoeght hebben, den leften penninghmet den eerften. Wel verftaande en met conditiën, dat alle goeden tot Campen t'huys behoorende, 'tzy die komen tot Amftelredamme, tot Campen oft elders in der Zuydcr-zec, ofte binnen de Zee gaten dragende in de .Zuyder-zce, vry fullen wefen van Paal geit te geven: C daar

* pag. 24. b. A p. 165.

Sluiten