Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NODIG VOORBERICHT

AAN

DE HEEREN BEOORDEELAARS

E N

DEN GE EERDEN L £ E Z E R.

Ik kan den Leezer de redenen niet onthouden die tny hebben bewogen , om bet Burger Krygsweezen ttn platten Lande tot myn voornaamfte onderwerp te maaken: Ik kg dezelve hier onbewimpeld, vrymoedig en na waar. beid open. Het zyn geene andere dan deeze: dewyl het tegen myn voorgenomen be!tek aanloopt, om wydlopig zonder nuttig te zyn. Uitvoerlyke plans kunnen alken de goedkeuring van den Kenner wegdragen, daar onuuvoerlyke als ydele hersfenfehimmen, zelfs door middelmatige vernuften, moeten verworpen worden. Ik vley my den Leezer te zullen overtuigen, dat ik tegen deeze Stelling zoude gehandeld hebben, indien ik my breedvoeriger over den Wapenhandel in de Steden had uitgelaaten dan thans gefchied Want

Ten

fa) Wy achten het niet ondienftig, eer wy tot byzon. derheden overgaan , hier eene algemeen aanmerking vooraf te plaatfen , waartoe wy in het vervolg, om geene verveelende herhaalingen te doen , zonrtyds den Leezer zuilen te rugge wyzen.

In het 2<= Deels Vyfdè Hoofdtak fineert onze Schryver de omflandigbeden , Marin de Ereburgers van nut kunnen zjfj, in drie Clasfi». ^ J# 0m

Sluiten