is toegevoegd aan uw favorieten.

Prysverhandelingen ter beantwoording der gedaane vraag door een genootschap van Vrye Friezen, nopens de beste instellingen voor de vry corps en schutteryen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V A N J. Gt HERBIG. 8ï

ieder Onder-Officier zyne geheele Troup van 18 man te zaamen , ftelt hen in 3 Geleederen , Continueert het vorige, leert hen het zwenken , en wat verder nog niet is aangeweezen , tot eindelyk de Officieren die het opzigt hier over hebben goedvinden, om twee of meer hoopen te zaamen te trekken , en deez» beurtelings door den eenen of anderen hunner onderhebbende Sergeanten te laaten exerceeren , of, indien zy dezelven tot 4 divifien willen brengen, om die zeiven te exerceeren.

Ten laatften, wanneer alles volkomen in detail is aangeweezen, en de Leerlingen alles wel en vaardig kunnen executeeren , niet minder dan gedresfeerde Soldaaten , kan men van hen een Battaillon formeeren , de Militaire Onder- Officieren tot de Pelottons Commandanten indeelen; en de Officieren commanJeeren onder eikanderen het Battaillon , voorziende de nodige Hoofd- Officiers en de Adjudams plaatfen. Dezelfde Officieren aan welken deeze zaak is toebatrouwd , kunnen vervolgensnaar hun goeddunken voortflappen tot het doen van eenige nodige Manoeuvres, de differente foorten van Chargeeringen enz. en eindigen met ten minften 5 a 6 maal voor goed te laaten vuuren.

Het is zeer raadzaam dat de gezamentlyke Heeren Officieren uit de verfchillende Grietenyen, van den beginne af van tyd tot tyd by deeze wapenoeffening zig laaten vinden, om het wetk niet alleen aan te moedigen, maar om zig teffens zelve te inftrueeren: voornamentlyk dienen zy dit op het laatst, wanneer men een Battaillon exerceert, niet te verzuimen. Voorts is ter bevordering van eene F gron-