is toegevoegd aan uw favorieten.

Prysverhandelingen ter beantwoording der gedaane vraag door een genootschap van Vrye Friezen, nopens de beste instellingen voor de vry corps en schutteryen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tan j. g. herbig; 83

byzondere Corpfen ; deeze kunnen op het laatst, wanneer 'er van de eerde leerlingen een Battaillon geformeerd wordt, daar by des noods voor Tambours dienen, teffens mede tot hunne eigene onderrigting dienende en zoo zy by het vertrek der Sergeanten van hunne Corpfen nog niet volleerd zyn, kunnen zy nog blyven Contirueeren.

Wanneer nu alles volkomen is afgedaan , en men met grond kan verwagten dat de nieuw onderweezenen zoo verre gevorderd zyn, dat zy anderen kunnen inflrueeren, dan keert een ieder weder naar huis, en de twee Sergeanten van elke Compagnie beginnen direct met de overige Onder - Officieren op dezelfde wyze te leeren als met hun gefchied is, hebbende een hunner in zyn departement, behalven de 3 Corporaals den Scbryvtr, en de ander den Rusttneester , van de Compagnie , dus 4 perfoonen : deeze nieuwe discipels , komen by vieren op de best en naastgelegene plaats te zaamen, in een dorp, buurt of gehugt, wordende voor 't overige alles in het werk gefteld, als met de Sergeanten gefchied is, om op dezelfde hoogte te komen.

Ondertusfchen worden ook de eerfle Militaire Leermeestersin de Grietenyen verdeeld; deeze houden dan geene vaste plaats meer, maar gaan geduurende de bovengenoemde Exercitie van district tot district, dat is, van de eene Compagnie tot de andere , om een oog daarop te houden , of de Sergeanten het geen hun geleerd is wel aanwenden, en om hen meer en meer bekwaam te maaken in het geeven van lesfen.

Zoo ii* dan deeze laatRe Onder -Oficieren ook F * gt-