Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van H. ONEÏDES.

243

derd te worden, dat de Magiftraat en breede Krygsraad , de tnagt aan zig behouden, om de Wetten te expliceeren en amplieeren; dog ten cpzigt van 't altereeren, moest zulks niet dan met toeftemming van twee derde van den breeden Krygsraad en der Staaten konnen gefchieden, gelyk ook geene punten van belasting onder andere Conditiën mogten worden ingevoerd.

d. De Burgery moet wel onder de orders der Regeering ftaan; dog in geval van Tchielyken nood moest ieder Officier, met de Manfchap die hy kon vergaderen , ter afweering van gevaar toefchieten , en by provifie doen 't geen hy «oodig oordeelde , om ge. weid met geweld te keeren.

Ik weet niet of ik , na zo dikwyls van gewapende Burgery gefprooken te hebben, noodig heb te zeggen, dat de vereischte Geweeren, door de Regeering geleverd, en ook de Burgery, voor 't onderhouden derzelven, fchadeloos moet gehouden worden. Tot het Geweer behoort cok de Ammunitie, en verder by ieder Battaillon van 8co Man of daar omtrent, twee Gezwindfiukken en tien dubbele Geweeren by ieder i co Man, om in 't begin van 't Gevegt te gebruiken. Welke laatfte op paarden nagevoerd, en door twee Man gebruikt worden : ook vooronderftellen de Geweeren gefchikte plaatzen , om dezelve benevens de Ammunitie te bergen; en perfoonen en opzigt om ze. te onderhouden , ten minden van die Burgers, dewelke niet tot de Ordinaire Wagt behooren. Die van de Ordinaire Wagt moeten , gel\k gezegd is, voor eenige recognitie, hunne Geweeren zelv ondero 2 hou-

Sluiten