Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRAAF VAN HOLLAND, enz. 33

Verbannen , zoo gy hem alhier regeeren laat Én afitand doet; hy wil zyne oude gramfchap fmooren»

Ons alle drie ontllaan en onze min nooit flooren.

Is uwe liefdevlam zoo zuiver, zoo getrouw, Van alle baatzucht vry, gclyk ik die befchouw', Het toeftaan van zyn'eischzal daar bewysvangeeven.

G e e r t b.

Zou hy voor't lafgedreig zyns overwinnaar» bee-

ven ?

Deez' hooggeduchten Staat en zynen onderdaan, Zich zeiven , u, en my in 't flaafs gareel doen gaan ? ó Neen, myn waarde Zoon , dat zal ik nooit gedoogen.

Diderik. Noch ik. Door welk een fchroom word myne Bruid

bedroogen !

Ik zoude onwaardig zyn uw hand te aanvaarden,na Ik zynen eisch voldeedejik wagt zyne ongenaê Veeleer dan toe te liaan dat hymy af durft vergen. Dit doen zou zekerlykmyn Bondgenooten tergeD, Uw' Vader haatelyk en 't volk verdrietig zyn , Terwyl Graaf Robrecht my zou vloeken; met wac fchyn

Wierd deeae blaam vernilt? hoe was der Franfthen

Koning

Teftiilen? wat zoude ik toch zeggen terverfchoo.»

ning

Aan hem, die naar den echt myns Zuftersfchyntte ftaan?

W I T B i t, d «.

Het zwaard van uw' Tieran zal n ter neder flian , Indien gy weigrig blyft. Is u zoo min geleegen Aan 't leeven van u zelv' ? wil echter overweegen In welkeen hel van rampgy uw verloofde ftoit,

C Voor

Sluiten