Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het ware te wenfchen, dat onze Tooneelftukken zo bondig, verftandig, zed.elrandig en deugdbevordrend waren, als die vsn de meeste dicliteren der oudheid. Indien onze Tooneelftukken zo vol leerzame onderwyzingen waren; mogelyk zoude men den afkeer waarmede eenige eerwaardige Godgeleerden, en andere perfonen om hunne Godvrucht alle achting waardig, tegen het Tooneel zyn ingenomen , kunnen wegnemen, en hen met den Schouwburg en de \ Tooneelpoëzy bevredigen. Ten minfle zou men hen gunstiger over een en ander doen oordeelen, indien de Tooneeldichters van onzen tyd zich bevlytigden, om de lezers en aanfehouwers hunner frakken meer te onderwyzen en te verbeteren, dan te vermaken; en dus incer aan het ware oogmerk der Tooneelpoëzy voldeden.

R.ACINE.

Sluiten