Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. co

Batavia, heb ik het inferieure zo wel als-dcbe* handeling van de Coippagnie eeniger mare van naby ingezien en leeren kennen dus hetmy tpefchynt da:: de Comp. zonder een.cordaat en allelints fpoedig redres, wiskonftig het voetfpoor der Franfche Compagnie eerlang zal volgen.

§ 2. Immers dat de ftaat der Comp. ten uyterften zorgelyk en bedrukt moet wezen, is alleünts te beoogen uit de behandeling van zaken, der gene die het incumbeert, gemerkt dat door haar de Menage links en regts, en d,us om zo te fpreken in alle hoeken en winkels word gezogt , ten'eynde miflchien daar door den vervallen ftaat, van de Comp. zo niet te herftellen, ten minften ware het mogelyk haren tyd te doen uythouden.

§ 3. Exempli gratia, men ftaat flegts ten dien eynde het oog voor een oogenblik , op de menigvuldige middelen van redres , dewelke fints de laafte derrg Jaren door Mannen van verftand zyn bedagt , en ten Papiere gefteld, invoegen dat wylen de G-neraal van Imliof, in döt pas, de eerfte praats meriteerd, alskonnende hfer van ten gcnoege getuygen zyne Geeftryke Propofitien, vervat by -zyn allefints berugce Confideratien fub da:o 2 1 Novemb- 1741. en volgende,die wegens derzclvcr fraay en < zinryke opftel, 't mansuniverielekundigheydin zaken de Comp.

be-

Sluiten