is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine dichterlyke handschriften. Eerste(-twintigste) schakeering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

;2 DE VERWOESTING

De gier grypt zynen prooi in de opgefperde kluiven, En zwelgt zich zat aan 't bloed van weerelooze duiven; 't Schynt alles goed voor hem; maar ras verfcheurt weêr,fier, Een aedlaar, icherp van bek, d'op roof verhitten gier; De mensch treft d' adelaar en doet hem nederplolfen; Die zelfde mensch word weêr door'tmoordendftaal getroffen, Daar hy op 't veld van Mars, met bloed en ftof bedekt, Doorboord met wond' by wond', tot aas der gieren ftrekt. Dus fiddren al de leên die 't groot heelal bezielen, Geboren tot elend', daar zy elkaér. vernielen; En uit dien mengelklomp van naare afgryslykheên, Uit aller ramp, vormt gy 't geluk van 't algemeen! Wat fchreeuwt gy van geluk, ó zwakke ftervelingen ? Gy roept, al zuchtend, uit: Goed zyn hier alle dingen'. 't Heelal zegt: 't Is zo niet, en 't is nooit zo geweest; Ja, zelfs uw hart weêrfpreekt 'de dwaling ven uw' geest.

De ftof, het dier, de mensch, hoe groot of klein vr.n waarde, \ Is alies faam in ftr-/d;ja, 7 kwaad is op deeze aarde; Maar de oorzaak van dit kwaad blyft ons (leeds onbekend. Hy, van wien 't goede komt, is hy 't, die 't kwaadezend? Zou 't gruwzaame Arimaan', of zwarte Tiphon weezen, Wier dwangwet ons verwyst om eindloos kwaad te vreezen? Ik heb een' gruwel van die monsters, zo vloekwaard', Weleer als goón erkend door de angstig fiddrende aard'.

Maar,