Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*S VAN DE VORMING DES VERTEGENW. LIGCHAAMS1.

p~) Het vastlTellen van eenen algcmeenen voet op liet werk der Posterijen door de geheeie Republiek, en het bepaalen van algemeene voorzieningen ^.dienaangaaude»

Het verleenen van gratie, na ingenomen confideratiën, en op guuftig berigt van den Regter, aan wien de zaak behoort. r) Het toeftaan van remisfie van gratie' aan Schuldenaa"

ren van den Staatje Het toeleggen van belooningen , en verleenen van Penfioenen, op voordragt van het Uitvoerend Be- wind, mids volgende het voorfehrift Art. LVJI en LVI1I der Burgerlijke en Staalkundige Grondregelen, O Eindelijk, het bepaalen en regelen van alles, waarin door de Staatsregeling, en de voorhanden zijndeWetten, niet mogt voorzien zijn.

TAV EED E AF DEELING» -

Fan de vorming des Fertegernnordigenün Ligchaams in twee Kamers.

LI. Het geheel Vertegenwoordigend Ligchaam beflast «i« zoo veele Leden, -als 'er twintig duifend tallen Zielen" in de Bataaffche Republiek gevonden worden. ■

LU. Dit'Ligchaam verdeelt zich in twee Kamers, genaamd de Betfie Kamer- en Tweede Kamer,

LUI. Ter daarftellinge dezer verdreling in twee Kamers, houden alle de Leden van dit Ligchaam', jaarlijks,.op den iaatften Dingsdag der maand Julij, eene algemeene Verga- ■ dering, en kiezen alsdan, uit het volle getal van alle de verkozenen tot het Vertegenwoordigend Ligchaam; dertig. Leden, welken de Tweede Kamer uitmaaken, vet mende üe overige Leden te zanten de Eerjte Kamer.

LIV. Zoodra.'deze fchifiing volbragt is , conftttuëeren zich de beide Kamers gelijktijdig, en geven daarvan, onverwijld, kennis aan elkanderen, en aan het Uitvoerend Bewind. De zig dus geconltitueerd hebbende Kamers vergaderen nimmer in dezelfde Vergaderzaal.

LV. Elke Kamer ftelt haare eigeja Ministers en Bedienasn aan.

LVI. Elke

Sluiten