is toegevoegd aan uw favorieten.

De gedichten van Ossian.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE BOEK 67

■ Hij is de vriend fteeds geweest van Agandecca. Vertroost hem ! 1 Maar gij, Oscar, en Fillan, en Ryno , die kindren mijns ftams zijt! ! Zet fteeds de vijanden na; en verdelgt over Lena ganscb Lochiin 1 ! Dat geen fchip ooit hierna Iniftore's golven doorploege !"

Ijlings vloogen zij heen, dwars over de heide. Maar Fingal I Volgde hen langzaam , gelijk een donder-wolk, in den zomer, Wen het verfmachtende dal met een fombere ftilte bedekt is. Voor hem fchittert zijn zweerd, als een zonftraal; verfchriklijk als 't luchtbeeld,

:Dat in den nacht ftroomt. Tegen een vorst van de hciren van Lochiin

Rukte hij aan, en hij fprak tot den zoon van de bruisfchende golven:

„Wie daar zo fomber en droef bij die rots, daar de ftroom tegenaanbrult? Over den loopenden ftroom wil hij heen ; maar zijn pooging is vruchtloos. Staatlijk vertoont zich de held, met het bogtige fchild aan zijn zijde. En in zijn hand is zijn fpeer, als een pijnboom van de woestijnen. Jongling, met donkerrood hair! Zijt g' ook een vijand van Fingal?"

,„'k Ben, zei de krijgsheld, een zoon van Lochiin, geweldig in 'tftrijden. Weenend verwacht mij mijn gade; maar Orla keert nooit tot haar weder."

,„Strijdt gij, of, zwicht gij dan, held?" zo fprak de grootmoedige Fingal. „Vijanden houden geen ftand voor mijn oog ; maar de lof mijner vrienden i Klinkt in de zalen. Kom ! volg mij, gij zee-zoon S neem deel aan mijn fchelpeu. 'Ga op mijn herten ter jagt! en wees de vriend voorts van Fingal!"

„Neen zei de held; ik befeherm de zwakken. Mijn kracht is nabij huil, ,:Die voor de waapnen te flap zijn. Mijn zweerd vond nimmer zijn weergaf.' ,10, gij krijgshaftige Held! Dat Morvens koning dan zwichte!"

,,'k Zwichtte nog nimmer, o Orla! Voor niemand is Fingal bezweken. ITrek dies uw zweerd; en verkies uw partij uit den drom mijner helden!"

.„Weigert de Vorst dan den ftrijd?" vroeg Orla, die't donkerbruin fchild droegFingal is Oila's partij; en hij ook alleen uit de z;jnen !

E 2 .Maar ,