is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn tijd winst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ti-NL UliHANDELING. 810

i;cn , hunne gewoonten, wetten en daaden , zoo meesterlijk heeft afgetchetst ■, dat hij daar door zijnen grooten naam onlie flijk heeft gemasfct. Indien nooit eenig fchrijver ia de tij» den waarin hij leefde zoo gelukkig (la: gde dan homerus, ftaat het ons niet vrij hem dit geluk te misgunnen, dat li j cur g u s zijne dierbaare werken meede aanwendde, ■ tot de verbeetering zijner verbasterde natie.

Onze wetgever onvermoeid in het opfpooren van die Regeeiingsvormen , waaronder andere volken leefden , doorkliefde ocik de Johifcke Zee , en deed die eilanden aan , welken zij bel'poelde , en wier bewot neis rog aan ons die trotlche bouworde hebben nagelaaten , waardoor de paleizen veeier Europcefche Sceptervojrders , hunne kruinen n.et'zoo veel luister tot de wolken verheffen Corcijra, Ccphak* nia , Zacijnthus en Ithaca de bakermat van den beroemden te l e :.; a ch u s ; " alle deeze eilanden wierden door lijcurgus bezogt , en hunne omilandigheden nrgefpoord : met alle de wijduitgefirekte w eetenfehappen die hij ver» kreegen had verfierd, vertoonde hij zig weder aan het vaderland , en vormde die beroemde Spartaan fche wetten, waar over de wereld nog

ver-