Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32(5 R EP IJ BI r E K E N,

LONop; hij was van Salamis geboortig , en had door eene list dit eiland in de handen der Athenienfcn weeten overteleveren ; hier om wierd hij van dezelven zoodanig geëerd , dar zij hem tot Extraordinair Archant aanlteld^n: deeze eerbied veranderde vervolgends in liefde en vertrouwen, wegens de braafheid en de wijsheid van solok , terwijl zijn minzaamen aart het volk bewoog , om hem een volItoomen gezag , tot hervorming van bet ftaatsb.eliier , optedraagen. Eene onverzigtigheid , die onmooglijk te rechtvaardigen is : want bijaldien solok niet zoo wijs en deugdzaam was ge. we st, zoude hem dit tot den troon en fchepter hebben kunnen heenen leiden. "■ . ■ Zoo was iet altijd, in gemeenebesten , alwaar de driften van het volk, geene paaien kennende, altijd de oorzaaken van derzelver ondergang geweest zijn. Derlialven kan men .het ook als een ongeluk voor Athene, het welk haaren val heeft te weege gebragt aanmerken , dat soion bij zijne wetten , de meenigte al de magt in handen gaf. En dit was het eenigfte maar ook het

groot»

Engelfche Natie, met een algemeen volks begrip , dit sij grooter is dan andere Natiën plaats heeft.

Sluiten