is toegevoegd aan uw favorieten.

De oude en nieuwe constitutie der Vereenigde Staten van Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 94 )

merken tegen de vryheid van Griekenland ter uitvoer te brengen, met blydfchap omhelsde. Philips wist in verfcheiden Steden de perfoonen , die het oor des volks hadden, door geheime onderhandelingen en omkopingen tot zyne belangen over te halen, verwierf door derzelver invloed en ftemmen zitting in den Raad der Amphyctions, en maakte zig door konftenaryen en geweld meester van het bondgenootfchap.

Zodanig waren de gevolgen van het bedrieglyke grondbeginzel, waarop deze zo belangryke inrigting was gevestigd. Indien Griekenland, zegt een oordeelkundig befchouwer van deszelfs noodlot, door eene naauwer Confederatie vereeuigd ware, zoude het nimmer de ketenen van Macedonië gedragen hebben , en veelligt tot een bolwerk geftrekt hebben tegen de alles overheerfchende aanflagen der Romeinen.

Het Achaïfche Bondgenootfchap was eene andere Maatfchappy van Griekfche Republieken, waaruit nuttige leering op dit onderwerp te trekken is. De vereeniging was in hetzelve veel naauwer, en de inrigting daarvan veel wyzer, dan die van het andere; en het zal derhal ven blyken, dat, hoezeer een gelykfoortig lot aan hetzelve te beurt viel, nogthans zulk een lot veel minder door hetzelve was verdiend.

De