is toegevoegd aan uw favorieten.

De oude en nieuwe constitutie der Vereenigde Staten van Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 218 )

fchoon dit voorftel niet doorging, devvyl men Wyslyk begreep dat het geenen goeden indruk geven kon, Wanneer de Natie eene Vergadering, tot welke zy gewoon was met eerbied op te zien, reeds by de eerfte raadpleeging over dit gewigtig ontwerp zag uit malkander lopen; veroorzaakte hetzelve egter, dat ook de melding van goedkeuring agter bleef (y). Het flot was, dat men eenparig in het volgende befluit toeflemde.

„ Het Congres, ontvangen hebbende het rapport „ der Conventie, onlangs te Philadelphia vergaderd „ geweest, heeft met eenparigheid goedgevonden\ „ dat het gemelde rapport, met de befluiten en den „ brief die hetzelve verzelden, zal gezonden wor„ den aan de wetgevende Ligchamen der onder., fcheiden Staten, ten einde der beoordeeling te wor-

»* den

vele Vergaderingen van Amerika gebruïklyk, en men kari beneden in Art. V. Afd. 3. der nieuwe Conftitutie zien, dat hetzelve daar by, zo ten aanzien van den Senaat als van 't Huis der Reprefentanten, wordt bevolen.

(v) Uit een' brief van den Heer Lee, gedagteekend Nieuw-York den 16 Oftober 1787. aan den Gouverneur Raudolph, in The Independent Gazetteer, een Nieuwspapier, welk te Philadelphia wordt uitgegeven»