Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 225 )

jaren een burger der Vereenigde Staten zal geweest zyn, en die niet ten dage zyner verkiezing een inwoner is van den Staat voor welken hy zal zyn verkoren-.

De Vice-prefident der Vereenigde Staten zal Prefident van den Senaat zyn, doch geene ftem hebben ten zy de anderen ftaken.

• De Senaat zal zyne andere bedienden zelve verkiezen, en ook eenen Prefident pro tempora, by afwezigheid van den Vice-prefident, of wanneer deze de bediening van den Prefident der Vereenigde Staten zal waarnemen*

Dé Senaat zal het uitfluitend regt nebben om in alle aétien van belet te vonnisfen. Tot dit oogmerk zittende, zullen de Leden onder eede ftaart, of onder eene plegtige verklaaring in eedes plaatze (»■ Indien de Prefident der Vereenigde Staten aangeklaagd is; zal de Opperregter voorzitten; en niemand zal fchuldig verklaard worden dan met twee derde deelen der ftemmen van de tegenwoordig zynde leden.

Een vonnis in eene aétie van belet zal niet verder mogen gaan dan tot verlating van ampten en onbekwaam"

(c) Dit ziet op Senatoren van gezindheden die den eer! iroor öngeoorlofd houden;

?

Sluiten