Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C sa6 )

kwaam verklaring om eenige bediening van eer, vertrouwen of voordeel onder de Vereenigde Staten te bezitten of te genieten; maar de fchuldig verklaarde perfoon zal des niet tegenflaande onderworpen zyn aan crimineele befehuldiging (V), regtspleeging, vonnis en ftraf, volgens de wet.

Afd. 4. De tyden, plaatzeu en wyzen van verkiezing tot Senatoren en Reprefentanten zullen in ieder Staat door deszelfs wetgevende magt worden voorgefchreven: maar het Congres mag ten allen tyde door een wet zulke fchikkingen maken of veranderen, uitgezonderd wat aangaat de plaatzen waar de Senatoren zullen verkoren worden.

Het Congres zal ten minften eenmaal in ieder jaar vergaderen, en de vergadering zal telkens beginnen op den eerften Maandag in December, ten zy het Congres zelf door een wet eenen anderen dag zal vastftellen.

Afd. 5. Elk Huis zal regter wezen over de verkiezingen, geloofsbrieven en vereischten, om kiesbaar te zyn van deszelfs eigen Leden, en de meerderheid

(£) Inditïement, afkomstig van een grieksch woord, welk befchuldigen of aanklagen beteeként.

Sluiten