is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van de constitutiën der vereenigde onafhanglijke staaten van Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< ^ > 225 V.

Alle magt. om wetten of de uitvoering van wetten door enig gezag öptefchorten, zonder bewilliging van de Reprefentanten van het Volk, is eene fchendihg van derzelver regten, en moet niet geoefend worden.

VI.

De verkiezingen van Leden, om als Reprefentanten in de Algemeene Vergadering te dienen, moeten vrij zijn.

VII.

In alle lijfftraffelijke regtsgedingen heeft iedereen het regt om onderngt te worden van de tegens hem ingebragte befchuldiging, cn van de befchuldigers en getuigen tegens andere getuigenisfen te doen hooren, en niemand moet gedwongen worden tegen zigzelven getuigenis te geeven.

VIII.

Geen Vrijman moet gedwongen worden op enige lijfftraffelijke befchuldiging te antwoorden dan wanneer hij in regten aangeklaagd of befchuldigd is.

IX.

Geen Vrijman zal aan enige misdaad fchuldig verklaard worden dan door de eenfiemmige uitfpraak van eene gezwoorene Regtbank van braave en wettige perfoonen in een open Gerigtshof, gelijk voorheen gebruikhjk geweest is.

P X.