is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van de constitutiën der vereenigde onafhanglijke staaten van Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

163

waar voor hij dienen zal verkooren is, of wel door perfoonen door die meerderheid aangefteld om hunne Kerk met een' Leeraar te voorzien , tenzij die verkooren en aangeftelde Dienaar, de onder gefchreeven verkiaaring, boven en behalven die der genoemde vijf artykeien zal gedaan en geteekend hebben; te weeten:

Dat hij, door Gods genade, voorneemens is, het volk, zijner zorgen aanbevolen, uic de Heilige Schriften te onderwijzen, en niets te leeren (als ware het ter eeuwiger Zaligheid noodig) dan het geen hij ten volle overtuigd zal zijn , dat uit de Heilige Schriften wettig afgeleid en uit dezelve kan beweezen worden i dat hij zoo in het openbaar als in het bijzonder zoo wel gezonden als zieken die zijner zor-. gen zijn toevertrouwd, naar bevind van zaaken , en naar de gelegenheid zig zal opdoen, getrouwelijk zal vermaanen: dat hij naarftig in den gebede en het leezen der Heilige Schriften zal zijn, en in die ftudiën die de kennis der zelvcn zullen bevorderen. Dat hij Wet alle naarftigheid en zig zelv' en zijn huisgezin zal beftuuren en gedraagen overeenkoomftig de Leer van Christus; dat hij zoo veel in hem is zig zelv' en huh zal bekwaamen om heiligevoorbeelden en fchetfen te zijn voor de kudde Van Christus; dat hij zoo veel in hem is rust | vrede en liefde zal handhaaven en bevorderen onder alle menfchen, maar voornaamenliik onder hun die aan zijn zorgen zijn of nog zulleti worden toevertrouwd. •

Niemand zal eenige Godsdienftige bijeen» komfte ontrusten, of moeite aandoen, nog zal ook niemand eenige ergerlijke , kwaadaartigè L % taal