Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3$

ten of eenigen van hun verzoek doen, om , of aanneemen van eenig' Vorst of Staat met welken de gezegde Koning in Oorlog zal zijn, eenige Commisfie of brieven van Marqué om eenig Schip of Schepen te wapenen, om als Kaapers te ageeren tegen de Onderdaanen van den Allerchristelijkften Koning of eenige van hun of den eigendom van eenige derzelven: en indien iemand der beide Natiën een zoodanige Commisfie zal aanneemen of eenigen brief van Marqué , zal hij als een Zeeroover geftraft worden.

XXI.

Het zal niet geoorloofd zijn aan eenige vreemde Commisfievaarders , niet toebehoorende aan de Onderdaanen van den Allerchristelijkften Koning, noch aan de Ingezetenen van de gezegde Vereenigde Staaten, die Commisfiën hebben van cenig' ander' Vorst of Staat, in Vijandfchap met een dezer beide 'Natiën, om hunne Schepen uitterusten in de Havenen van de een de of andere der voorzegde Partijen , of te verkoopen het geen zij genoomen hebben, of op wat wijze ook hun Schepen, Koopmanfchappen of derzelver Laadingen te verruilen; zij zullen zelf zig niet mogen voorzien van Levensmiddelen , als alleen in die hoeveelheid die hun volftrekt noodig zal zijn om de naaste Haven van dien Vorst of Staat van wien zij de Commisfie hebben te bereiken.

P 5 XXII.

Sluiten