Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT.

vergd worden, dan zijne vermogens hem toela*ten. '

Nimmer heb ik met eigenbelang, met bijzondere inzigten, met uitzigten of convenientie —■ maar fteeds met mijn pligt, met het algemeene belang der Natie , met de grondbeginzelen der verlichting, en de daar op gebouwde Rechten van den Mensch — der Maatfchappij, en des Bur- ; gers _ geraadpleegd: en waar deze in collufie kwamen met vriendfchap, met toegeevendheid aan ingewortelde vooroordeelen, ppinicn, of bedoelingen en belangen van anderen; — was er niet veel tijdnoodig, om tusfchen beiden te beflisfen. Zeldzaam zijn de opiniën van de meerderheid der Commisfie zo nabij aan de mijne gekomen, dat het verfchil flegts beftand in kleinigheden of minbetekenende zaaken: — en waar dit plaats had, vermeen ik mij fteeds volgzaam getoond te hebben.

Ik heb het Werk dat aan onze Commisfie was opgedraagen, fteeds befchouwd, alseene zaak van die hoogfte aangelegenheid, dat men, vertrouwelijk , elk het zijne moest toebrengen, om aan

de hooge bedoeling te kunnen beantwoorden

te meer oordeelde ik dit hoogst noodig, daar reeds, bij den aanvang der werkzaamheden, verfcheiden Leden betuigden, dat dit Werk hun zo geheel vreemd en nieuw was, dat zij zich geen.

* 4 denk-

Sluiten