Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 13 )

Dat men dus niet reeds lange deze veronderftelling heeft gerealifeerd — is alleen daar aan toe te fchrijven dat er, behalve bij de Franfchen, in geheel Europa , fints het idéé van zulk een contracl Social in omloop is gekomen, nog geene, in den grond nieuwe, Conltitutien zijn; daar geiteld.

Het fchijnt dus aan ons overgelaaten te zijn, om het reeds lang zweevend denkbeeld te fixeeren, en het veronderftelde te realiferen. Zo lang men het contrast Social eener Natie alleen tacité aanneemt, zonder dat er een woord van uitgedrukt is, dan kan de fterkfte of listigfte, zo dra hij zich aan het hoofd van 't bewind heeft weeten te plaatzen, in het vermeende Jlilzwijgend aangegaan verdrag, alles veronderftellen wat hem, in zijne belangen en bedoelingen, te pas komt; en wanneer het hem gelust eene blinde gehoorzaamheid te vorderen, kan hij — indien hem flegts de magt niet ontbreekt -— de Natie opdringen dat zij bij het1'Jlilzwijgend aangegaan contract Social onbepaald alle de individuele magten in hem geconcentreerd heeft.

. Zullen wij dan eene Staatsconftitutie kunnen daarftellen , die voor alle de leden onzer Maatfchappij zedelijk en burgerlijk verbindende is — zullen wij dezelve niet maar op het gewaande recht des fterkften nr* dat geen recht is —• maar op de zedelijke en natuurlijke rechten, op de rechten van den Mensch, grondvesten , dan moeten wij dezelve op een uitdrukkelijk contracl Social doen rusten; en degeheele Staatsinrichting, het recht der opperlle magt in de Maatfchappij , en alle verdere vastftellingen en wetten moeten, als noodzakelijke betrekkingen uit het wezen en den aart van het voorafgegaan contracl:, of de vrijwillige overeenkomst der gelijke rechten en vrijheid

Sluiten