Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 132 )

gefteld, gelast en van hun afhangen; als wanneer die geene welkers zaaken moeten geadminiftreerd worden, ■ zelve deel in die aanftelling hebben. Want in het eerfte geval is niet alleen de Oppermagt en de adminiftratie een endezelfde , en in de meefte gevallen jmtijdig — maar zij wordt ook niet zelden zelve door haare Adminiftrateurs misleid en bedrogen, en zo het eene kwaad door het andere bedekt.

De beftendigheid en zekerheid eener Conftitutie en Regeeringsforme , moet berusten op de goede adminiftratie en het goed vertrouwen der Burgers in dezelve. Dit goed vertrouwen vestigt zich nergens zo zeker door , dan door de gerustheid , welke elk Burger heeft, dat zijn vriend, zijn naastbeftaande, zijn weldoender ,zijn gebuur, zijn medeburger, dien hij kent, en mede benoemd heeft, inzage heeft in de directie van zaaken, welke hij aan andere heeft afgedaan of toevertrouwd.

Een deel dez:r gerustheid verkrijgt wel ieder ingezetene , door het aandeel dat hij heeft in de verkiezing van zijn Plaatfelijk beftuur doch dit is niet genoeg — het beftuur eener nabuurige Gemeente kan hem praejudiciereu — er moet des een beroep zijn op een hooger onzijdiger beftuur, dat in gelijke betrekking ftaat tot hem, als tot de andere. Dit kan plaats hebben omtrent honderden gewoone en buitengewoone zaaken van Politie en Finantie: welke geen objecten zijn van decifie der juftitiè. Daar mede zich te vervoegen bij de wetgeevende of uitvoerende Magt; zou niet alleen te moeilijk en kostbaar worden — maar het zou ook voor deze eene volftrekte onmogelijkheid worden, in dezen aan het oogmerk te voldoen, en in alle behoeften te voorzien.

Indien er tusfchen het wetgeevend Gezach en Plaatte

Sluiten