is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie van het stadhouderschap in de Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

J^t tegenwoordige tydsomftandigheden bobben my bewogen om dit werkje van den beroemden Abt Raynal in bet Nederduitscb te vertaaien, fshoon 3 er reeds, voor meer, dan dertig jaar en, eene val' fcbe Franfche Uitgaaf, en eene ambartige Nederduitfibe Vertaaling van hetzelve hier te land is uitgegeven.

Wat de gemelde Franfche uitgaaf betreft ^dezelve is op eene allerlafhartig/Ie zvyze verminkt, en met ofenbaare leugens opgevuld door een' Huurling van den laatstoverledenen Stadhouder, te weeten, zekeren RoussET, zogenaamden Hiftoriefchryver van dien Prins, een ampt, -waaraan hy zeker niet veel hoof dhr eeken of fchryven beeft behoeven te befleeden, (de oproerigheden der Hof party alleen uitgezonderd') ; en deeze verminkte uitgaaf is, kort daarna, door zekeren H. v. E. zó armhartig vertaald, dat de rechtvaardige gramfchap , die men tegen de kwaadaartigheid van denFranfchenVervalfcher heeft opgevat, geheel verkeerd word in een welgepast tnedelyden met het bekrompen ver/land van zynen Vertaaler.

Ik hé in deeze: myne vertaaling de laatfte oor-