is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie van het stadhouderschap in de Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE

VAN HET

STADHOUDERSCHAP

IN D È

NEDERLANDEN.

X Jet gewest, dat thans de Republiek dei' Vereenigde Nederlanden uitmaakt, of voor het minst een gedeelte deszelfs was van overoude tyden af bekend onder ;den naam van Bataviëni De Catten, door binnenlandfche oneenigheden verdeeld, verlieten in groote menigte het Land van Hes/en, hun Vaderland,en bragten by hunne verhuizing naar Batavier!, dat toen onbewoond was, hunne zeden en gewoonten, hunnen godsdienst, hunne taal, en hunne regeeringsform derwaarts over.

Wanneer men de (lukken, die hier eh daar iri de Schriften der Guden met betrekking tot dit volk gevonden worden, byëen verzaamelt,moet men zich een gunstig denkbeeld van hetzelve vormen. De Catten waren fterk van lichaam, wel gezet van leden, en verfchrikkelyk van gélaat. Zy bezaten meer doordringendheid in A Staats-