is toegevoegd aan je favorieten.

De nieuwe post van den Neder-Rhyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 208 )

teeren, broodggebrek heeft ? of, dat twee drie huisgezinnen gefpijst, eri de ampten daar door ook beter waargenomen worden ? het komt mij voor, dat de Natie daar over nadruklijke vertoogen doen moest, en eens vooral i begeeren, en bepaalen, dar. geen van haare Reprefentanten meer dan éénen post te gelijk mogt hebben, dien hij voor zijnen geheelen leeftijd bezat; evenwel met deeze uitzondering , dat bijaldien zoodaanig een perfoon, j door zijne bekwaamheden in eene of andere Commisfie J den Lande kon nuttig wezen, die Commisfie, die hem toch maar voor eenen tijd word opgedraagen, hem in I her behouden van zijnen posu niet zou kunnen nadeelig zijn; ware het anders dan was het eene ichreeuwende onrechtvaardigheid, het ziekert voor het enzeekere te i

laaten vaaren. Gave de Hemel, dat wij dergelijke |

verbeteringen zagen in het werk gefteld! doch wat zal ik zeggen, men vind wonderlijke menfchen, de ftadhouderiijke Regeering is nuttig, als men die in zijne jeugd i noodig meent te hebben , doch, het is geheel wat an- j ders te zeggen, als men zich zeiven door laffe vleijers als een ftadhouder aangebeeden ziet; fterke beenen , die de weelde draagen kunnen.

Mag ik nu eens cordaat mijne Landgenooten vragen, zouden deeze veranderingen niet van meer nut zijn, dan | eene overhaaste refolutie omtrent het niet begraaven in ! de kerken, daar men in Amfterdam, en in Noord-bolland \ volftrekt niet anders kan, of men moet de lijken in het j Water zetten; of omtrend het ophangen van waapens, daar kerken en armen fondfen veel doorlijden, en am- 1 bagtslieden een groot deel van hun beftaan door misfen; of 't met draagen van liverij-rokken, daar een dome- 1 fticq, of hij die teekens al of niet draagt, evenwel domefticq moet blijven, en het zijnen dienst niets verzagt, bij aldien zijn meester niet edelmoedig genoeg omtrent hem denkt, daar in dit land ieder liverij-rokken geven,

en