is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe post van den Neder-Rhyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C aio )

ftooten, met gevaar nan voor eeuwig in eenen afgrond van onherftelbaar «erderf te zijn geftorr.

Welke fchokfcen heeft de Franfcbe Natie niet reeds geleeden o*der het betlier der tegenswoordige Nationale

Conventie? hoe veele omwentelingen zhn niet reeds

uit derzelver boezem voortgevloeid, omwentelingen, die bij ons gewis een totaal verderf van het Vaderland zouden hebben voortgebragt? en wie is er in Europa,

die niet met ijzing herdenkt aan het moorddadig beftier van eenen overheerfchenden dwingeland Robefpierre en zijnen godvergeeten aanhang ■— monfters, welke de middelen in handen hadden weeten te krijgen, om vijf en twintig millioenen menfchen te doen fidderen, en al, wat hun in den weg ftond, voor het zwaard van den beul te doen knielen.

Wij oordeelen dus, dat de voorzichtigheid en de waare Vaderlandsliefde vereischt, ons hier aan te fpiegelen, en alle behoedmiddelen te gebruiken, om dit gevreesd lot voortekomen, waar toe wij het noodzaaklijk oordeelen, te bepaalen. Wij vraagen.

Voor eer*, moet eene aanftaande Nationaale Conventie Cene vergadering zijn van ontegenzeglijke Wetgeevtrsl

Ten tweede, zal zulk eene Nationaale Conventie eene vergadering zijn, die voor het vestigen eener Conftitutie en der wetten voor deeze Republiek, welke door het volk zelve behooren te worden omhelsd, intusfchen eene temporaire of tijdelijke Conftitutie kunnen daar-ftellen, en dus temporaire of tijdelijke wetten kunnen invoeren ?

Ten derde, zal zulk eene Nationaale Conventie de magt hebben, om, voor het vestigen eener, door het volk zelf aangenoomen en omhelsde Conflitutie, de door haar be!looten..are«en, zonder wederzegging, te doen uitvoeren ?

Indien men op deeze vraagen jen moest antwoorden,

dan