is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe post van den Neder-Rhyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 42+ )

geflaapen als een os, pf dit nu is gekoome», deor de ftilte der deliberatien van de gewoone, ongewoone, bui. tengewoone &c. &c. regeerings-coUegien, commisfien, «ommittés, opper en onder focieteiten, waar aan het tot nog toe, dank zij alle vaderlijke voorzorge. in ons Land niet ontbreekt, —— dit weet ik niet; maar laat ik maar tot zaaken komen, nu ik een weimgje wakker ben, want anders zou ik ligt weêr in het midden van onze cordaate Vaderlandfche pijpjes-rookers in fiaap vallen, voor dat ik u mijnen droom had medegedeeld, ,

hoor dan!

Ik had, bij eene korte tusfehenpoozing van llaapea eenen ongemeenen, trek om de couranten en nieuwspapieren van dien dag te leezen, (en waarom niet zoo wel als andere beste patriotten, die in de hand neemen, neerleggen, aan eenen anderen vraagen, of er wat nieuws is, en te gelijk den knegt van de herberg of focieteit gelasten, kaarten te geven) en las in ééne dier nieuwspapieren, „ dat de koning van Engeland, of liever zij, die in zijnen naam zijn Rijk, onregeeren, (dat is, „ zijn Ministerie) den oorlog tegen de Franfche Natie „ gelijk ook tegen onze Hollandjche Natie, nog begeer„ den voorttezetten". (Nu , dat is zo vreemd niet voor zoo ver het onze Natie betreft, want het Doorluchtig, Geloof en Bondgenootfchap lievend Engeland is van onze opkomst af tot nu toe gewoon, in tijd van oorlog, den oorlog tegen ons te voeren met een ijslijk zuur gezicht, maar in tijd van vreede en Bondgenootfchap voert het den oorlog tegen ons met een lagchend gelaat) „ tot „ zoo lang , dat zij eerst de zaaken in Frankrijk op eenen „ geregelden voet gebragt zien, zoodaanig, dat Europa „ niets te vreezen hebbe, en dit quafi uit menschlie„ vendheid.

Ik kon, zoo waar als ik leeve, mijne oogen niet ge-

loo-