is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe post van den Neder-Rhyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4^7 )

op het waereldtoneel monfters zulk eenen laf hartlgen ,

geveinsden rol ziefpeelen; dat een ministerie, het

welk altijd in bloed en traanen heeft vermaak gefcheptj zich dat vermaak nog langer wil aanfchaffen, ten kosten van ffroomen onwaardeerbaar menfchenbioed , tot vermagering en verarming zijner ingezetenen , en zeeker tot zijn eigen val is het mogelijk, dat de Goden zoodaa¬

nige tergers hunner oppermagt niet ogenbliklijk verpletteren!

Democritus lagchende.

Dat Gouvernement en deszelfs aanhang moet al uit een aartig foort van volk beftaan ; zij moeten gelooven, dat de geheele waereld biind of gek is. — Maar broêrtie! ik hou mij verzeekerd, dat het tegenswoordig brittch Gouvernement zoo wel gevoelt en ziet als wij, dat het op zijne laatfte beenen gaat, en op eenen draf naar het graf ftrompelt; en daar het noch Goden noch menfchen heeft ontzien, om aan zijne dwinglandij en roofliist den' vollen teugel te vieren , toen het nog in zijne volle kracht was, zou het dan nü inkrimpen, en al zijn voorig mis-

drag erkennen? het lijkt er niet naa; hoor broêr J

men moet het eenen ftervenden niet kwalijk neemen, dat hij iluiptrekkingen heeft, al trekt hij het ijslijkst gezicht.

Heraclitus Jchreijênde.

Helaas! moet dan de ondeugd tot aan het graf des mis-

dadigen frervelings zegepraalen I Het BritJ he volk

ontwaakt eindelijk uit zijnen langduurigen fiaap en zal, dit gaat zeeker, zijn leed en dat van gantsch Europa op

zijne dwingelanden wreeken. Wat gaat het hun aan

of de Franfche Natie als eene Republiek o^ als een Koningrijk op de lijst der Mogendheden geplaatst zij?

wat kan dit af of toedoen tot de rust van Europa ?

„ ö Bloedzuigers! ó pesten van het memchdom ! (hier raakte de bedroefde Heraclitus in woede) „ haast ge„ naakt het oogenblik, dat uw ijsren ftaf zal worden ver-

„ brijsfeld; haast genaakt het oogenblik, dat uwe

„ naaktheid voor het oog der waereld zal worden ont-

dekt, en gij tot een afgrijzen zult verftrekken zelf*

voor uwe verblindde aanhangers!"

D e.mocsitus lagchende.

Bedaar vriend! bedaar! — gij zoudt uwe gezondheid

be-