is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe post van den Neder-Rhyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 428 > ?>

benadeelen, indien gij u dit 700 fterk wilde aantrekken

Door den val van deeze Arabifihe Pharizeên zal gewis de rust van Europa voor altijd worden verzeekerd . • en dan is immers de prophetle hunner wooiden vervuld! —» zij zeggen, den oorlog te willen doorzetten, om de" rust

van Europa te verzekeren het' voortzetten van dien

oorlog zal hunnen val verhaasten, en hunne val

zal de baarmoeder van de rust van Europa zijn. - Gelukkig gevonden, niet waar vriend ? als het Britst

Gouvernement het op deeze wijze verftaat, dan kunnen wij het immers niet van valschheid befchuldigen ?

Heraclitus Jchreijends.

Eeuwige fpotter! zeg liever dat het Britsch Gou-

vernement door de verzekering van de rust van Europa met anders verftaat dan de verzekering vm de Britfche teerfchappq ter zee; het ziet, dat rioor de ontflaakmg der Franfche Natie van de ketenen van overfifcrfchends

Ministers, die voor Engelsch goud koopbaar wa>-en Z

door de daargeftelde Vrijheid van de vereenigde Ned'rtanden, wier koopvaardij en welvaart de fpeelbaikn van die zeefchuimers waren, het niet meer gelijk voorheen rn volle rust en zonder wederfpraak. zal' kunnen zSSl P™ean> en den koophandel zijner nabuuren ruïneerendit itrsfloös voorrecht word door hen de rust van Europa genaamd, zoo men hen dit ats voorheen wil toeftaan tff de regeeringen wederom zoo veranderen , dat zij hooó kunnen fcheppen, dat zij op'den ouden voet zuilen kun nen omkoopen, verraad fmeeden, en het ftrafloo- uirvoe' -en, dan zullen zij bekennen, dat de rust van Europa herfteld is, t

Democritus lagchende.

Brayo! bravo! zoo is het broertje! maar ik hou mi? verzeekerd dat er geen egn rechtgeaart beminnaar van drmt van Europa is, die zulk een ministerie niet liever

duizendmaal aan de woede des volks zag opgeofferd

Nu tot weerziens, broer Heraclitus.' laten w'ij ons

Rjch zoo zeer niet ilooren aan de Wilden van Europa. iïicr op fprong Democritus op en maakte zulk een geweld, met lagchen en fchateren, dat ik wakker wierd.

Dit wedrblai? word s'wseklijks uitgegeven te Utrecht