is toegevoegd aan uw favorieten.

Staetsstukken uit de pen van m{r.} Johan de Witt, in leven raedpensionaris van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fff Deductie, ofte declaratie,

de Wereltfche faecken , mitsgaders naer de confbtutie ofe veranderinge van de humeuren n de Provinciën, haer groote on-eleeentheijdt foude hebben konnen cauferen:

4- Waer bij dan gheconfidereert dat 't tree. ne in dien ghevalle voor haer Juijder Perfoonen noch wel het gerustfte foude ichijnen te wefen , wederomme voor den Staet van i Landt verre het dangereuste, ende't vervaerbjckfte foude zijngheweest, oock boven al dat devoorfchreven faecke waspuyr Provinciael, ghelijck hier vooren in 't breede is aengewefen, ende fulcks de deliberatien van de andere Provinciën in geenen deele fubjeét, foo konnen haer Ed. Groot Mog. niet anders begrijpen, als dat de voorfchreven communicatie de grootfte misflagh van de gantfche Werelt foude zijn gheweest, jae foo verre dat defelve haer vastelijck imagineren, dat veele van de voorghemelte Heeren Gedeputeerden,die haer op de voorfchreve ouverture ter Ge. nerahteijt prefent hadden moghen vinden, Jaer innerlijck fouden hebben bedroeft ghe. hadt, dat defelve door foodanighe onnoodighe communicatie gheftelt fouden zijn ghe. weest in foo vervaerlijcke perplexiteijt, omme of den notoiren dienst van 't Landt te moeten verwaerloofen, ofte immers den felven, niet fonder excesfive bekommeringhe des ghemoets te konnen betrachten.

5- Endeen vinden haer Ed Gr. Mog. voor* waer bijnaer geen redenen waer mede de voor-

fchre-