Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

152 DEDUCTIE, OFTE DECLARATIE ,

16. Defe fijn, naer 't oordeel van haer Ed, Groot Mog. de rechte banden, die de feven Pijlen t'famen knoopen, ende in de klaeuwe van een ende defelve Leeu;v moeten vast houden; Defeforme, wel ende heijlichlijck gheconferveert werdende, ende een yeder, naer fijn plicht, ende vermoghen, het fijne toebrengende omme die meer ende meer te bevestighen, Soo fullen wij ontwijffelijck, onder Godes zegen, bevinden dat de Unie vrij vaster, ende feeckerder rust op de fondamenten van onfterfiijcke Vergaderingen, ende Collegien , als op de uytterhjcke fplendeur, ende auaoriteijt van fterfiijcke Menfchen , ende dat de liberteijt ende vrijheijdt vrij veijliger vertrouwt wert in de bevvaeringhe van vele goede Regenten, den wekken originelijck , ende volgende de Privilegiën van den Lande, daer over d'opficht bevolen is, als in de handen van een Perfoon, die daer toe als van buijten werdt mgheroepen, jae teghens dewelcke de voorfz. Regenten, tot confervatie van defelve vrij. heijt, akijdts hebben, endenoch fouden moeten waecken; Al wat van defe gronden af. wijckt , ende 'sLandts welvaren op andere fondamenten foeckt te vestighen, kan niet anders als fchadelijck, ende dangereus zijn, ende moet, bij continuatie, het welvaren, de yrijheijdt, ende d&Privilegien van de Vereenichde Nederlanden ter neder werpen.

Cap.

Sluiten