Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE ACTE VAN SJSCLUSIE. %%§

aenfchrijvinge, door alle mogelijcke Officien ende devoiren, fal dienen te worden gelaboreert, ten eynde de Croone van Vranckrijck mette hoochgem. Republijcque van Engelandt mede in goet verftandt mogen komen te gheraken, daer aen 't paifibel ghenot van de vruchten van 't geraaeckte Tractaet van Vrede grootelijcx dependeert. Ten derden dat oock voornamentlijck door de goede coöperatie van de meergem. Heeren Ambasfadeurs, de faken van den Koninck van Denemarcken, bij hoochgem. Heere Protector, fullen dienen te worden gheappuyeert, ende hoochgem. Koninck, foo haest doenlijck, met meerhoochgem. Heere Protector in volkomene intelligentie herftelt, nademael alle onlusten, ende ongelegentheden, die tusfchen defelve fouden konnen ontftaen, oock onvermijdelijck defen Staet in nieuwe fwarigheden fouden involveren, daer over dan oock op den voorfz. 22 der voorlede Maent aen de meergem. Heeren Ambasfadeurs fpeciale ordre toeghefonden is. Ten vierden, dat defelve Heeren Ambasfadeurs , achtervolgende hare Hoog Mog. Refolutie van den 21 der voorfz. voorledene Maent, met meerhoochgem. Heere Protector ofte desfelfs Commisfarisfen , in naeme van haer Hoog Mog. fullen moeten conveniëren, difponeren, ende refolveren over de forme, ende maniere van de befoignes, bij wederzijdts CommisfarisfeH, achtervolgende het XXX. Articul van 't voorlz. Tractaet van Vrede, te houden, fonder welcke conventie, difpofitie, ende refolutie, het voorfz. XXX. Articul niet foude konnen worden gheadimpleert , ende fulckx, *t meergeroerde Tractaet van Vrede daer door moetende blijven onvoltrocken, oock, met recht oneyndige inconvenienten foude ïtaen te vreefen. Behalven veele andere faecken van mindere importantie, die mede van wegen defen Staet in Engelandt noch ftaen te verhandelen, ende dat

de

Sluiten