is toegevoegd aan uw favorieten.

Prys-verhandeling, over de marken en markengenootschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< S3 >

voor zich intenemen. Het cerftc punt aangaande, dc klaglen over de uitfluitende aanmatigingen der Geërfdens en in 't byzohder over liet afgraven der gemeene gronden zyn zo algemeen en zo fterk, dat er voor zo verre geen nieuwe poogingen van doen zyn, om de verontwaardiging der burgers nog hoger te doen ryzen cn hun aan tc tooncn, dat zonder cene verdeeling, die uitgeftrekte landeryen, tog met den tyd in ccn partikulier eigendom en wel van zommige boven magtigc Geërfdens zouden veranderd worden; en juist van dezelfde omftandigheden kan men zich tevens bedienen, om aan die burgers, wier belangen door de bedoelde verandering oumiddelyk geraakt worden, een onwrikbaar vertrouwen op de weldadige oogmerken van het beftuur in tc boezemen. Voor dat men namelyk de handen aan het werk floeg, voor dat men zelfs dc manier liet bekend worden, van dewelke men by vernietiging der Markcn-genootfohappen denkt gebruik tc maken, zoude men cene Commisfie van rechtsgeleerde cn onpartydige mannen kunnen benoemen , om zich door cene oculaire infpectie van den toeltaud der onderfcheidene Marken te ondcrrigteu en de uitgeftrekthcid der afgegravenc gronden te onderzoeken. Een gedeelte van deze

gronden is, gel\k wy reeds hebben aangemerkt ,op een' heimelyke wys ontvreemd, andere (tukken daar-èn-tegen zyn met voorkennis der Marken-vergaderingen en onder den fchyn van bedrieglyke contracten afgegraven; maar, zo ik hoop, zoude het den Commisfarisfen noch aan getuigen, noch aan andere bewysmiddelcn ontbreken, om alle de gepleegde onrechtvaardigheden open te (éggen, cn Fa zo-