is toegevoegd aan uw favorieten.

Prys-verhandeling, over de marken en markengenootschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 35 >

èeh enkel voorbeeld cn voor altoos kTmiieti wede~legd worden; en zou liet in Nfcderlrsnd, waar de Akker-bouw, in 't algemeen genomen, een' uitmuntenden trap. van volmaaktheid bereikt beeft aan dicrtrelvke voorbeelden kunnen ontbreeken ?

c) De bevolking; wel is 't waar, is op zonvmige plaatzen zo zwak, dat de grond-eige.iaaren wel helpers gehoég zullen vinden, om de woelte landeryen te bepooieu of mei dennen-hoornen te beplanten , maar niet dm het betere gedeelte van dézelve tol baarland te maken. Dan in die Geweffcn zullen zich met den tyd ook huurlieden of. korvrs genoeg aanbieden, om bier cn daar nie\v.ve hvffledèn aan te leggen. Tiet Landleven heeft zo veele bckoorlykhed.cn , dat weinig menfehen, die op het Land gèbodren zyn, hetzelve zonder nood verlaateu. Veele Jonge lieden, die anders wegge, gaan waren, om in de (leden fortuin té zoek «n , zullen thands aan den ploeg getrouw blyven, wyl zy gelegenheid vinden , om zich in de buurt van luinne ouders en verwanten nier te zetten.

d') Dezelfde geiegemlheid kan misfehien mecnigen Landman over'raaien, om aan een van zyne Kinderen ecu gedeelte van zyne Marken-gronden en zo veel van zyne oude bouwlanden af te (taan als tot bet onderhoud van ecu aangroeijend huisgezin nódig is, cn zoude het niet de moeite waard zyn , van dej-zelver oplettendheid op een zo voortrefFéTyk middel tot bevordering van het aigemecne best cn het best van hunlieder naastbüftaandcn tc vedigeii ? Ik zie ten min'Ten niet ,'hoe dc bebouwing en vooral dc DevotPing van het platte Land 1' 3 op