Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 17 3

tóir geene fchriftimren gecoucbecrd worden, waartoe eehis ge befchaafdheid van ityl nodig is , maar dat te kunne* leezen, fchryven en cjferen voldoende is»

En wyders aangaande 't gepofeerde, dat het aan bravé oude Borger familien hard moet vallen, te zien, dat perfoonen die den eehen maandag Borger worden, den anderen maandag met zulke fatfoenlyke Borgerampten worden gebeneficeerd, dat hun Ed. om de hier voorcn geallegueerdè redenen niet kunnen denken , dat de Borgers van de clasfe der oude Borger familien zullen willen fuflineerert, dat nimmer een Borger van de Clasfe dier Borgcren bekend voor van buyteti gekomen, en met 't Stads Borgerregt begunftigd tot zodanig een Officie mag worden geadmitteerd, dat derhalve wanneer een Borger van de clasfe der van buyten gekomen Borgeren met een Officie gebeneficeerd word, het aan de Borgcren van de Clasfe der oude familien iu 't we» zendlyke der zaake niet veel kan verfchilleu, of zoodanig één lang of kort Borger is geweest; naardien zy immers iu de beide gevallen dat Officie moeten misfen»

Borgermeefteren en Oud-Borgermeefteren in cte noodzakelykheid gebragt van zig zelve en alle hunne mede regenteri ook zelf zyn Ed. welke thans zwaarigheid iu de verhandelde zaak fielt, die aiie zoo lange zy in dezer Stads regeering geweest zyn , jaar op jaar tot de aanftelling van perfoonen van gelyke,ja zwakker qualhicatie tot kleine Stads ampten eh laage bedieningen hebben geftémd, als oók órrl de nagedagtenisfe van zoo veele afgelbrven braave regenten welke 't zelfde van onheugiyke tyden en fa alle omftandigheden welke hunne tyden verzeld hebben, hebben gedaan, té bevryden van de verdenking als of zy de goede Borgererl

Sluiten