Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c« )

Moe. alvorens te befluiten hebben gerequireerd het adv*. en de Confideratien van zyne Hoogheid als Capitam Geneaal dezer Provintie; dan welk advies en Confiderat.en a nog niet ingekomen zynde, nemen de Supphanten de *S na herhaling van hunne hier boven ^ane dan e tuiging aan UEd. Mog. eerbiedelyk voor te dragen en te vens fchuldpligtig en ootmoedig te verzoeken:

Dat, daar de magt tot het geven van Patenten zedert den , May 1747, den Heer Capitain Generaal niet anders tf tdets is gedefereert, dan tot hun Ed. Mog kennelyk wederzeggen roe, dat dus dezelve alzo provtfioneel en tot peggen toe aan den Heer Capitain Generaal gegeven 2* werde opgezegd, en weder aan UEd Mog. werde lomen; of wel dat de Patenten voor de Mnme by vervo gTp geene andere wyze zullen werden gedepeeheerd d n OP de grote en folemnele vergadering.van de Bondgenoten den 16. Juriy i65v, is vaftgefteld, en zo als de Bon genoten vol en tot den 4. May m7, dre voorheen gemaakte vaftftellingen dezelve hebben doen deZ he en. En dat de Militaire voor 't vervolg van alle dre S udende nüneufe en onnodige changementen mogen bevryd, en aan dezelve niet meerder onderhevig gemaakt worden; en dat een ieder van de Bondgenoten hunne Guaraifoenen mogen bezet zien, met diepten ***** hunner eigene repartitie ftaan, zo als du voorh en rneeft heeft Plaatze gehad, en mitsdien dat de Nat.onale en Inla„dfche Regimenten, van hunne Provintien met verwyderd en buiten Patenten willekeurig, 't zy na de Generaliteits'Landen of elders, verzonden, aan de magt en gehoorzaamheid van de Bondgenoten ieder in t zyne on.okken worden; als mede dat zo ten « van deProB 3

Sluiten