Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(330

Heeren Edelen en Ridderfchappe derzelver refolütie geïnhaleerd.

Extract uit de Notulen der Staten van Utrecht van den 2 Juny 1784.

De Heeren Geëligeerde Raden hebben ingebragt en laten leezen derzelver Refolütie van den 28. der jongft afgelopene maand May, daar by met opzigt tot de fucceffivelyk alhier ingekomene ftukken , betrekkelyk het redres eeniger ingeflopen abuizen in het Militaire , verklarende zich te Confirmeeren met de refolütie der Heeren Edelen en Ridderfchap , den 17. Maart dezes jaars ter Staatsvergaderinge ingebragt, geheel tot de periode, beginnende, wat eindelyk betreft enz. Rakende de Exclufie van Vreemdelingen en verplaatzing van Officieren, uit andere Regimenten, enfpecialyk uit de Guardes in de Regimenten ter repartitie van deeze Provincie. Ten welken opzichten de Heeren Geëligeerde Raden van advis zyn , dat die periode of twee poincten , zoude kunnen afgelaten worden, als voorkomende te contrarieeren het Reglement, waar by aan zyne Hoogheid de begeving van alle Militaire Charges , zonder contradictie van iemand, is gedefereerd, ofte wel dat alleeulyk zoude kunnen gezegd worden , dat Hun Edele Mogende vertrouwen en teffens verzogten , dat Z. H. in 't begeeven van Militaire Charges, in de nationaale Regimenten zoo veel zulks eenigzints met den dienft van 't Land konde beftaan , de preferentie geliefde te geven aan perfoonen binnen de Republiek, of derzelver Etabliffementen geboren, als meede aan Officieren, ter repartitie van deeze Provincie ftaande, boven die van anderen Provinciën; En daar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden dezelve te ftellen in handen van

de

Sluiten