Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m LEERREDE

de uitgave van 't myne in zyn volle waarde. —Ik ben in 't zamenjiellen met alle onpartydigheid te werk gegaan, en hierom, zo veel mogelyk was, heb ik de fchriften van partyen zelfs doorbladerd , inzonderheid hun Symbolifche boeken, belydeniften, benevens zulke fchriften , die over 't algemeen by hen in achting zyn, daar en boven kundige lieden vanzonmige Geziniheden doen raadplegen, vooral met opzicht tot de plegtigheden, of hedendaagfche kerkgewoontens. Heb ik ergens buiten myn weeten in gedwaald, zo zou gaem zien, dat my daar van door een brief aan den Uitgever dezes H. van Otterloo , met-name ondertekend (*j verwittigd wierd, om daar van te eeniger tyd gebruik te maken. Het oogmerk van de uitgave dezes is, om de fiudeerende jeugd, en andere, die de wederleggende Godgeleerdheid beoeffenen, van nut te zyn; men kan hier uit de befte bronnen met een opjlagdes oogs de voornaamfte gevoelens der onderfcheiden Godsdienftige Genootfchappen, in die ftukken , waar in zy

van

(*) Ik zeg met name ondertekend, te weten door den briefTchryver, dit is nodig;, i) om dat ik dan zekerder kan fta.it makeu, dat zulk een berigt echt is, 2) om dat ik dan ju ftaat ben, om den briefTchryver verdere verklaring te verzoeken, in 't geen my nog duifter voorkomt.

Sluiten