is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch berigt van alle de gezintheden [...] in ons vaderland [...] waar in kortelyk derzelver leerstukken en kerkelyke plegtigheden worden opgegeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'j4 Hei Tweede Gefprek tfêf de

geen waarfchynlykhcid, dat zy der Roomschgezinden transfubftantiatie omhelzen.

h. Aan 't Vagevuur geloven zy niet, ftellende alleen twee plaatzen na dit leven, dat de gelovigen zullen zalig worden, en de godlozen verdoemd worden. En dat niemand vervolgens door gebeden , nog Misfen, aalmoezen enz. kan verloft worden.

J. Welk zyn hunne Gadsdienftige plegtigheden ?

L. Deze zyn minder en eenvouwdiger dan by de Grieken.

a. Zy hebben te Amfterdam geen Predikstoel in de Kerk, ook geen uitgehouwe noch gegoten beelden, daar zyn zy even als de Rusfen afkeerig van; maar wel fchilderyen, gelyk er ook in gemelde Kerk eenige altaar Hukken te zien zyn. In den Godsdienft zingt de geheele gemeente niet, maar alleenlyk zekere daar toe gefielde, perfoonen.

b. De Priefters mogen voor de tweedemaal niet trouwen, ten zy dat zy hun ambt nederleggen.

c. Zy hebben zulk eene hooge achting voor den Bybel, dat zy by 't aannemen en wegleggen denzelven kusfen.

d. Na dat den H. Doop bediend is, zalven zy den dopeling met zekere olie, dc voornaamfte deelen des lichaams. De geenen, die tot hun

uit