is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch berigt van alle de gezintheden [...] in ons vaderland [...] waar in kortelyk derzelver leerstukken en kerkelyke plegtigheden worden opgegeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II4 ff et Derde Gefprek over de

onder de aarde, in welke de ziele zyn van de menfchen , die geftorven zynde, Gods aanfchyn voor cenigen tyd of voor alle eeuwigheid moeten derven. En 't oogmerk van deze Nedcrdaling ter Helle, begrypen zy geweeft te zyn om de zielen der oude heilige Vaders, en ook van andere menfchen, die in de liefde Gods geftorven waren te trooften en te verlosfen. Deze waren in een plaats 't voorburg der Helle genaamd, 't welk thans ledig is.

J. Hoe begrypen zy nu 't geloof in Christus en de regtvaerdiging ?

L. Om u daar van een begrip te geven , moet ik de zaak wat hoger ophalen, zo als dezelve inde z$sde Sesfie of Zitting van 't berugte

Concilie van Trente (*) behandeld is. Zy

geloven, dat de mensch in Adam gevallen, daar door van natuur een kind des toorns is geworden, onder de magt des duivels en des doods, dat noch Heidenen door de kragt der natuur noch ook Jooden door de letter van

Mo-

(*) liet Concilie van Trente heeft zyn begin genomen den 13 December 1545 en is niet dan na verloop van agctien jaaren geëindigt. Er zyn onder drie Pauzen 26 Sesfiëii of Zittingen geweeft, namelyk onder Paus Paulus de III elf Sesjiên, waar van de 3 laatfte A. 1547 niette Trente maar te Bolongie zyn gehouden. Onder Paus Julius de III zyn zes Sesfiën geweeft ; en onder Paus Pius de IV negen Seifiên,