is toegevoegd aan uw favorieten.

De vriend der kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 85 )

"wy, van tyd tot tyd ervarener geworden, in ieder tydperk gevorderd zyn met ons verflandlyk vermogen, dewyl dit doordeels ongemerkt gefchiedt. Vader. Daar hebt gy gelyk in; maar zo veel evenwel konnen wy 'er van ontdekken, dat wy van deze of gene zaak op zekeren bepaalden tyd niets willen, of een verkeerd denkbeeld daar van hadden. Karei. Ja, ja, als gy het zo meent, dan kan ik zeggen, dat ik heden vele vragen uit de befchryving van den dertig* jaarigen oorlog zeer wel zoude konnen beantwoorden; waar van my duidelyk yoor"ftaat, dat ik voorleden jaar weinig of niet wilt. Lysje. En ik weet dat de kachgel heet en zwart is, daar ik, nog kleen zynde 'er myne vingers wel eens aangebrand en vuil gemaakt heb. Maar is dan het oogmerk, myne Kinders, vraagde ik vervolgens , van het toenemen onzer kundigheden alleen maar om iets meer te weten, dan wy anders zouden geweten hebben? Zou het Lysje iets baten dat zy by ondervinding wift, dat de kachgel heet en zwart was, indien zy 'er zich nog telkens aan brandde en bemorfte ? Karei. Neen F 3 ze-