Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ff E T

V R Y D A G S

BURGER GESPREK. N°. 6.

T VROOMAART. JL/uiftert eens of uw dit «naakt. VRIENDELYKE RAAD

aan deschryvers van

'tZATURDAGS KROEGPRAATJE.

Qy Door en Doorluchtige J e N e v e r-B roeders! die uwe Fermefpits , om niet anders , dan een Brabbeltaal in vreemde Cara&ers die nog Schyt, nog Barbaar kan ontcyferen, op het bemorst Papier neder te flantfen! die als een party dolle Nachtbachanten, door eene Wilde nis van Verwarring heen rinkinkt ! die den Beerenwyn met volle teugen inzwelgt, en het Schuyment Wagholdernat, met volle Glafen van Stuurboord naar Bakboord in 3t Ruim ftouwt ! die rafende en tierende uwe Haviks-Schagten in de Bittere Jenevei doopt; terwyl ge al poojende en roggelende, met uwe, met Tabaks-Asch ,en Longenetter bezwadderde 'Klampen , zoo moedwillig als onbefchaamt en Altaaren , en Bylbondeien, en Zwaart, en Sch.ul aanrandt', die den Priefterrok,. den St tietabbe; t; zao wel als den Wapenrok en Stevenkroon bezoedelt, van een fcheurt en vertrapt! wat is uw Lieders oogmerk ? of het einde uwer bedoelinge! is het niet lang genoeg geraast-, gclastert en gefcholden ?■ kan dit ooit het middel zyn, om eenige achting voor uwen aanhang, aan brave en weldenkende Burgers in te boe-

. zemen ; neen , Waggelende Kittebroers , gy komt te laat aanhompelen ; uwe dolle Voorgangers, die hunne driften met edeler Vogt aanzetten, die met volle Eerkeuieijers, den Franfche en Rynfche Wyn na binne vlooide, hebben daar al in gemist j. ook was hst hun oogmerk niet; neen , wy moeften goedwillig bukken onder een Yzer Juk, dat die Tyrannen, al brullende en fchuimende ons op de Schouders wilde drukken! dat was hun oogmerk! dan onze braave Lands-Vade•r en zyn het r die ons tot nog. toe een Vryheid van Denken , een Vryheid van Schryven ,

fec-jVryheid van Spreekenjrfi? waare eigenschappen van EENVrYGEBOr e n Nederlander, in den voilen zin geven en doen gemeten'. Den Almactige zy lange de Steunpylaar en B es c h e r-m e r , van die wa are Vo o rstander-s en Verdeed igers , van alle die, welke voor den geweldigen Septér vat, die overweldigende Schötfohryvers,* fclr.er bukken moefien!

Worden niet dagclyks en by menigte, al die Broddelaars, Logendichters en Falfarisfen, door wel besneede Pennen, van regtaartige Vadeslasdms brandteekent ? hun Logen- en Lastertaal wederlegt ? fmnne valfche gronden opgelost? hunne aanflagen ondekt? hoe dikwerf, hebie ^NederlandfcheV?derlandfehe,Noorten Zuid-Hollandfche, Leidfchc, en-vooral, de Utrechtfche , en Wybofynje, .de Dek

Sluiten