is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vrydags burger gesprek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G O E D H A R.T. £ pbevTglligen, niemant zal ontkenne dat alle verwarring , haat, en Burger't Is zoo wrant hoe nuttig den twist, veelal haren Obrfpronk heefc, Wapenhandel op zig zelvcn ook is, uit een Ëtegrocffh drifr, en oubegelyk gy wef gelieft aan te merken émnen yver in her behandelen der en boe noodzakelyk het is, dat de Wapens! — Dan laat ons dien taak flurgeryë in eene bchoorlyke order tot nader gelegenheid afbreken , ik hunne Steden tegens alle onorde zal uw iets voorieezen.

Aan de Leezers van het Bukger Gesprek.

'Nooit was ons oogmerk, om de volgende Sententie en Missive In ons Blad V: Eds: onder, het oog te brenge; Nademaal dezelve bereids, in een geacht Weekblad geplaatst zyn: was het niet, dat eene vrindelyke aanjpooring van den Missive Schryver , zoo wel als het dringend verzoek van veele Weldenkende; en voorcil eene eigenhandige Brief van.de Wel Murw: Heer Bulthuis zelve . om daartoe noodzaakt