Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

ter of Collecteur den Impost van ieder Rypaard een fomme van vyf guldens betaald zal worden, en zal het waardigftë alzoo betaald weefende, van de resterende Rytuigen geen Impost gevorderd worden.

VII

Den Pachter of den Collecteur zal by ingang van de pacht of collecte, zoo wel binnen de Steden als ten platten Lande, in het diftrict van lyne verpachting of collecte, zich moeten vervoegen ter woonftede van den geene, die hy meent aan deezen Impost fchuldig te zyn, en aldaar opregte aangeevinge verföeken, mitsgaders pertinente aantekening doen van alle Koetfen , Calesfen , Wagens, Chaifen , Koetskarren en Paarden, i die hem opgegeeven zullen worden, en daar van B aan

By ingang van de pacht, of collecte moet den Pachter of Collecteur onder zyn

diftrict", aangeevinge verfoeken , en pertinente aantekeninge doen, van alle het Rytuig en Paarden die hem opgegeeven worden, en daar van behoorlyke Billetten uitgeevcn.

Sluiten