Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP HET ZEGEL.

39

L X X X I I I.

Zullende nochtans alle Acten en Gefchriften, voor dato deezer Ordonnantie binnen dit Quartier gepasfeerd, en die geenen, welke namaals buiten dit Quartier gepasfeerd zynde., binnen het zelve worden ingebragt, zoo wel bezegelde als onbezegelde, tot derzelyer validiteit, voor de Productie in Rechten, en om dezelve, ongeregiftreert zynde , alnoch, voor zoo veel daar van eenige Regiftratuire binnen dit Quartier mogte worden gerequireerd, op de refpective Protocollen te kunnen brengen, en anders niet, mogen worden omgeflagen, met een behoorlyk Zegel; zoo nochtans, dat, in Cas van Regiftratuir, 't Zegel maar zal behoeven genomen te worden, na de waardye der Goederen of Effecten, waar omtrent zoodane Regiftratuir is, of word gerequireerd, en gedaan.

L X X X I V.

Gelyk meede zoodane Omflagen gefchieden zullen mogen van Gefchriften, die, haast vereischt hebbende , gemaakt of gepasfeerd zyn, zonder Zegel, op plaatfen, alwaar geene Zegels, immers geeq, Zegel tot zoodane Acte competent, te bekomen zyn geweest; mits dat binnen veertien dagen na dato van dien, een bezegeld papier, na de natuur en Sommen, hier voor vermeld, daar om

ge-

Hoe omtrent anterieure Actens binnen 't Quartier gepasfeert, en pofterieure Actens buiten 't Quartier gepasfeert, te handelen.

Actens in haast, of op piaatzen daar geen Zegels te bekomen waren, gefchreven , moeten binnen J4 dagen gemunieerd worden.

Sluiten