Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vryheid Qelykheid Broederschap

PUBLICATIE.

Burgers Ordmaris Gedeputeerden des ART IERS van Nymegen, doen te weeten:

Dat door de Volks Vertegenwoordigers des gem.QuARTiERS by Refoiutie van den 15 July laatftleden, is goedgevonden, dat de A&ens voor de geenen, die in het aanftaande Jagt-faifoen genegen zullen zyn binnen deezen Quartiere te jaagen, zullen worden verleend, alleenlyk voor het Jagtfaifoen van eén jaar, byde Magiftraatentn AmptsVergaaderhgen refpe&ive, en door de Secretarien en Landfchry veren geëxpedieerd op 's Quartiers Klein Zegels van 3 Guldens Voor Stemgerechtigde Burgers, en van 6 Guldens voor de geenen, die niet Stemgerechtigd zyn: Zullende voor die expeditie van ieder Aclre gemeten van eerftgemelde 6 Stuivers, en van laatftgemelde 12 Stuivers, op de verbeurte van vyftig Guldens, voor de hclfte ten behoeve van het Quartier, en voor de wederhelfte van

A voor

f Kowrrwrcc.cüotheek •* :

Sluiten