Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz, i

Vryheid, Gelykheid, Broederfchap.

NOTI1FICATE.

's^f^%0's£F*!%&e burgers Ördinaris Gedeputeerden deè o^^Vfc===#£ Quartiers van Nymegen, doen te weel ff( |Ji jD ten, dat by 's Quartiers Refólutie ol(J D (113 van den lAuguftus laatstleden, me» betrekking tot de Ordonn. op den ^&?3E8Wb&* Impost der Aliënatien en Collaterale

Dat, in cas van Sterfgevallen, of ingevallen by Art. g en 18 der gem. Ordonn. vermeld , of in diergelyke, Taxatiën van geringe Perceelen ongereede Goederen moeten worden gedaan, twee Memoden zonder Zegel, edoch door den Aanbrenger of zyn lasthebbende onderteekend, aan den Collecteur van deezen Impost met hec Attest van het overlyden of begraaven , Zullen moeten worden overgegeeven , die daar op zal {tellen den tyd, wanneer dezelve by hem ontfangen zyn ; zullende de cene Memorie by den Collecteur blyven berusten , en «de andere terug gegeeven worden. En, dat vervolgens daar op in de Steden eene auótorifatie op de vereedte Taxateurs van Huizen en Landeryen, en in de Ampten of Dotpen op de Schouten en Buurmeefteren van het A Dorp,

f' ' i iii—mii ■ m'n, iiinifcw» * '

Sluiten